ÇALIŞMA ALANLARI


Bildiri

İş Hukuku


İş hukukunun konusuna giren her türlü hukuki işlemin takip ve danışmanlığı.
İş hukuku temelde çalışma hayatını düzenleyen kanunların bütünüdür. İş ve çalışma yaşamını düzenleyen bu hukuk dalı öncelikle işçi ve işveren arasındaki ilişkileri ele alır ama aynı zamanda iş ve işçileri ilgilendiren sendikalar, SGK, dernekler gibi pek çok kurumla da bağlantılıdır.

En geniş anlamı ile işçi ile işveren arasında doğan tüm uyuşmazlıklar bu alanın kapsamını oluşturmaktadır. Buna rağmen bazı sözleşmeler 4857 Sayılı İş Kanununa girmekte iken bazılar da Borçlar Hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. Bu nedenlerle 4857 sayılı kanun kapsamı ile iş hukukunun kapsamı birbirine karıştırılmamalıdır.

7036 Sayılı İş Kanununda hangi tür sözleşme ve iş ilişkilerinin iş mahkemelerinde görüleceği açıkça gösterilmiştir.

Buna göre:
5953 sayılı Kanuna tabi gazeteciler.
854 sayılı Kanuna tabi gemi adamları,
4857 sayılı İş Kanununa tabi çalışanlar.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda hizmet sözleşmesine tabii çalışanlar.

İŞ MAHKEMESİNE BAŞVURMADAN ÖNCE ARABULUCUYA BAŞVURU ZORUNLULUĞU OLAN DAVALAR

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca, bireysel veya toplu iş sözleşmelerine dayanan işçi veya işveren alacakları ile  tazminat ve işe iaede davalarında dava açılmadan önce,  arabuluculuk sürecinin sona ermiş olması dava şartı olarak düzenlenmiştir. Arabuluculuk sürecinin zorunlu olduğu fakat arabuluculuğa başvurmadan veya süreç bitmeden açılan davalar, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddedilecektir.

Hangi Davalarda Arabuluculuk Zorunludur?

Kıdem Tazminatından Doğan Davalar
İhbar Tazmiatından Doğan Davalar
İşe İade Davası
Fazla Mesai Ücretinden Doğan Davalar
Sendikal Tazminatından Doğan Davalar
Ücret Alacağından Doğan Davalar
Yıllık İzin Ücretinden Doğan Davalar
Boşta Geçen Süre Tazminatından Doğan Davalar
İşe Başlatmama Tazminatından Doğan Davalar
Kötü Niyet Tazminatından Doğan Davalar
Bakiye Süre Ücreti Alacağından  Doğan Davalar
Ayrımcılık Tazminatı Talepli Davalar
Yol ve Yemek Ücretinden Doğan Davalar
Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretinden Doğan Davalar
Prim veya İkramiye Ücretinden Doğan Davalar

Zorunlu Arabuluculuk Kapsamına Girmeyen Davalar:

Meslek Hastalığı Nedeniyle Maddi Tazminat Davaları
Meslek Hastalığından Doğan  Manevi Tazminat Davaları
Meslek Hastalığından Doğan Maluliyet ve İş Göremezlik Oranının Tespiti Davaları
İş Kazasından Doğan Maddi  ve Manevi Tazminat Davaları
İş Kazasından Doğan Maluliyet ve İş Göremezlik Oranının Tespiti Davaları
İş Kazasından Doğan Maluliyet Oranına İtiraz Davaları
İş Kazası Nedeniyle İşverene ve Sair Kusurlu Kişilere Karşı Açılan Rücu Davaları
Hizmet Tespit Davası

Arabuluculuk Görüşmelerinde Tarafların Uzlaşması, Uzlaşma Sağlanamaması ve Dava Süreci

Görüşmelerde uzlaşma sağlanması halinde arabulucu tarafından uzlaşma tutanağı düzenlenir. Sulh hukuk mahkemesinden bu tutanak için icra edilebilirlik şerhi alınabilir ve anlaşma yerine getirilmemesi halinde icra takibi başlatılabilir.

Uzlaşma sağlanamaması halinde ücret alacakları için 5 yıl, işe iade için ise 2 hafta içerisinde arabulucu tutanağı ile birlikte dava açılabilmektedir. Arabuluculuk görüşmeleri sırasında elde edilen bilgi ve belgeler aksi kararlaştırılmadığı sürece gizlilik kapsamındadır ve dava konusu edilemezler.

Arabuluculuk görüşmelerinde haklarınızı tam olarak bilmek ve menfaatlerinizi korumak için iş hukuku konusunda uzman bir avukat tarafından hem arabuluculuk sürecinde hem de uzlaşma olmaması durumunda dava sürecinde temsil edilmeniz faydanıza olacaktır.