ÇALIŞMA ALANLARI


Bildiri

İnsan Hakları Hukuku


İnsan Hakları Hukuku konusuna giren her türlü hukuki işlemin takip ve danışmanlığı.
*Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

*Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru

*CEDAW Komitesine Başvuru.

ÖRNEK BAŞVURU VE AYM KARARLARI

KHK İLE KAPATILAN KURUMLARDA ÇALIŞANLARIN HAKLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR  ANAYASA MAHKAMESİNDEN İKİ ÖNEMLİ KARAR  ALINMIŞTIR.

Başvuru no:2018/17859 Karar tarihi :16.06.2021

Kararın Özeti :  Başvurucu kapatılan Gediz Üniversitesinde doktor öğretim üyesi olup, İzmir Defterdarlığına (İdare) 29/8/2016 tarihinde, Gediz Üniversitesinden kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret alacağının ödenmesi talebinde bulunmuştur.

Başvurucu, talebine İdarenin altmış gün içinde cevap vermemesi üzerine zımni ret işleminin iptaline ve başvuru konusu alacağın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle dava açmıştır.

Ancak mahkeme 29872 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin (675 sayılı KHK) 16. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince "yetkili idari mercii tarafından verilen bir karar bulunmadan açıldığı" gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddine karar vermiştir.

Başvurucu istinaf kanun yoluna başvurmuş, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi 10/4/2018 tarihli kararı ile ilk derece mahkemesi kararını usul ve yasaya uygun bularak istinaf başvurusunun reddine karar vermiştir.

AYM, başvurumuzu kabul ederek;  Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE, C. Kararın bir örneğinin mahkemeye erişim hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması için İzmir 6. İdare Mahkemesine  (E.2016/1702, K.2017/1771) GÖNDERİLMESİNE karar vermiştir.

Kararı Okumak İçin tıklayınız !

KAPATILAN ŞİFA HASTANESİNDEN ATILAN İŞÇİLERİN BAŞVURUSU

Başvuru no:2018/933 Karar tarihi :09.06.2021

Kararı Okumak İçin tıklayınız !

AYM kararından sonra yapılan yargılamalarda Şifa Hastanesinden çıkarılan işçilerin davaları kabul edilerek ,davalı idarece ödemeleri yapılmıştır.