ÇALIŞMA ALANLARI


Bildiri

Aile İçi Şiddet Ve Kadına Yönelik Şiddete Yönelik Davalar


Aile İçi Şiddet Ve Kadına Yönelik Şiddete Yönelik Davalar konusuna giren her türlü hukuki işlemin takip ve danışmanlığı.
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında şiddete maruz kalan herkes için koruma ve önleme tedbirleri düzenlenmiştir. Kanundaki şiddet kelimesi fiziksel şiddetin yanında psikolojik ve hatta ekonomik şiddet olabileceği gibi; kanun kapsamından yararlanacak olan şiddete uğrayan kimse de kadın, erkek, çocuk, lgbtq+ olmak üzere toplumun her bireyi olabilir. 6284 Sayılı Kanunun Amacı, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlerin düzenlenmesidir.

6284 sy Kanun uyarınca hukuksal danışmanlık ve dava takibi yapılmakta olup, ilgili kanun uyarınca Aile Mahkemelerinden Koruyucu Tedbir Kararları olarak,

Şiddete uğrayan kişinin iş yerinin değiştirilmesi,

Kişinin evli olması halinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yerinin belirlenmesi

Tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması

Korunan kişi bakımından hayati tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde kimlik ve ilgili diğer belge ve bilgilerinin değiştirilmesi talep edilmektedir.

Ayrıca; 6284 sayılı yasada , Mülki Amir ( illerde vali, ilçelerde kaymakam )tarafından verilebilecek Koruyucu Tedbir Kararları da vardır. Şiddet mağdurunun kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması. Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, şiddet mağduru kimseye geçici maddi yardım yapılması.

Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.

Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması.Korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması.

Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde , şiddet mağduruna uygun barınma yeri sağlanması ve şiddet mağdurunun geçici koruma altına alınması tedbirleri, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından 48(kırk sekiz) saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET NEDİR?

Kadına yönelik şiddet, cinsiyeti nedeniyle ev içinde ve dışında kadına uygulanan sistematik şiddet davranışlarıdır. Bu şiddetin ardında, erkeklerin toplumun her alanında görülen egemenlikleri ve kadın ile erkek arasındaki eşitsizlikler yatar. Erkeklerin kadınlara şiddet uygulamasının nedeni: güç göstermek, öfke boşaltmak, kadınları kontrol etmek ya da cezalandırmaktır. Fiziksel, cinsel, psikolojik,ekonomik, dijital şiddet biçimlerinin tümü bu amaca yöneliktir.

Dijital şiddet türü sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yaygınlaşan, kadının veya çocukların dijital ortamda 7/24 gözetlenmesi ve takip edilmesini içeren şiddet biçimlerindendir. Kadının cep telefonuna sürekli mesaj göndermek ya da kadının mesaj göndermesini istemek ve aramak, akıllı telefon uygulamalarını kullanarak takip etmek ve denetlemek, iletişim bilgilerini (telefon numarası, mail adresi, sosyal medya hesaplarını), ona sormadan başka kişilere vermek ve bu kişilerin de kadına rahatsız edici mesajlar ve görüntüler göndermesini istemek, çıplak fotoğraflarını çekmek veya çekmekle tehdit etmek, gizli kamera ile kayıt almak, bu kayıtları internet üzerinden yaymak veya yaymakla tehdit etmek, sosyal medya üzerinden arkadaşlık kurarak, kadının kimlik bilgilerini almak, sonra da bu ilişkiyi sömürmek, sosyal medya hesaplarını karıştırmak ve buradaki bilgilerle kadını denetlemek, tehdit etmek, sosyal medyada kadını küçük düşüren, hakaret ve nefret içeren paylaşımlarda, yorumlarda bulunmak en sık rastlanan biçimleridir.

Şiddete uğradığınızda 6284 sayılı yasa hükümleri ne göre önleyici ve koruyucu tedbir talep etmenin yanı sıra mutlaka Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre şikayetçi olunması önemlidir. Kollukta çoğu zaman şiddet eyleminden dolayı sadece koruma tedbiri talep edildiği yazılarak,darp raporu alınması veya diğer delillerin toplanması yönünde hiçbir işlem yapılmamaktadır.

Şiddete maruz kalmak, kadının korku, çaresizlik ve güvensizlik içinde yaşamasına neden olur. Israrlı takip ise kadının kendisini güvende hissetmesini engelleyen, şiddete uğrama korkusuna ve endişeye yol açan, kasıtlı bir biçimde tekrarlanan, tehditkar tutum ve davranışlardır. Şiddete uğradığınızda, size en yakın karakola, jandarma komutanlığına, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğüne, Cumhuriyet başsavcılığına, Baroların Kadın Hakları Merkezlerine, Kaymakamlığa/Valiliğe, Aile Mahkemesine, Belediyelere ve Kadın örgütlerine başvurabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, evden çıkamadığınız durumlarda ise, günün her saatinde Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nı ve 155 Polis İmdat’ı arayabilirsiniz.

Şiddete uğradığınızda ; 6284 sayılı kanun uyarınca Aile Mahkemelerinden; Şiddeti Önleyici Tedbir Kararları talep edebilirsiniz. Hakim Tarafından Şiddeti Önleyici Tedbir Kararları verilmesine dair başvurular hukuk büromuzca yapılmaktadır. Aşağıda açıklanan tedbir kararları verilmesi mümkündür.

Şiddete maruz kalanlara yönelik olarak şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:

Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması. Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.

Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.

Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi. Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.

Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.

Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise, daha önce nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.

Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kanunun 5.maddesinin birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

Mahkeme Tarafından Verilen Tedbir Kararlarına Aykırılık Gösterilirse Ne Yapılmalıdır?

Mahkeme tarafından şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali olan kişi aleyhine vermiş olduğu tedbir kararlarını ihlal etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis cezasına çarptırılabilir. İhlal tekrarlanırsa 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsi süresi devam edecektir. Bu nedenle şiddet tedbirine yönelik alınan tedbir kararlarını ihlal edilen kişi aleyhine hemen gerekli mercilere şikayet edilmelidir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kamu davası açar ve şiddet uygulayan kişi hakkında hapis cezasına karar verebilir.