ÇALIŞMA ALANLARI


Bildiri

Tazminat Hukuku


Tazminat hukukunun konusuna giren her türlü hukuki işlemin takip ve danışmanlığı.
Maddi tazminat davaları

Manevi tazminat davaları

Ceza hukukundan kaynaklı tazminat davaları

Trafik kazalarından kaynaklı tazminat davaları

İş kazalarından kaynaklı tazminat davaları

Meslek hastalıklarından kaynaklı tazminat davaları

Ölüm ve bedensel zararlardan kaynaklı tazminat davaları

Destekten yoksun kalmadan kaynaklı tazminat davaları

Tıbbi sorumluluklardan kaynaklı tazminat davaları

İdarenin eylemlerinden kaynaklı tazminat davaları

Mobing nedeniyle tazminat davaları

Mobbing kavramı son yıllarda ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Mobbing, Türkçe'deki ifadesiyle psikolojik şiddet çoğunlukla iş yerinde yıldırma, baskı altına alma ya da istifa etmesini sağlama amacıyla sistematik bir şekilde yapılan baskılar olarak açıklanabilir.

TAŞINMAZ HUKUKUNDAN KAYNAKLI DEVLET ALEYHİNE AÇILACAK TAZMİNAT DAVALARI

Taşınmaz malikinin AİHS, Anayasa ve diğer temel kanunlarla korunan mülkiyet hakkının ihlali sonucunda oluşan zararların giderilmesine yönelik davalardır.

• Tapulu taşınmazın orman vasfında olduğu gerekçesi ile bedelsiz bir şekilde tapusunun mahkeme kararı ile iptal edilmesi,

• Kısmen orman tahdit sınırı içerisine alınan taşınmazın bu kısmının malikin istemi ile rızaen bedelsiz olarak maliye hazinesine devri,

• Tapulu taşınmazın edinim tarihinden sonraki bir tarihte yapılan orman kadastrosu ile özel orman rejimine sokulması neticesinde bir takım kısıtlamalar nedeni ile değerinin azalmasına neden olunması,

• Tapulu taşınmazın edinim tarihinden sonraki bir tarihte kıyı kenar çizgisi içerisine alınması,

• Tapulu taşınmazın edinim tarihinden sonraki bir tarihte sit alanı ilan edilmesi sonucunda malikin taşınmaz üzerindeki tasarruf yetkisinin hukuka aykırı olarak kısıtlanması,

• Tapulu taşınmaza kamulaştırma kararı olmaksızın fiili olarak el atılması,

• Mükerrer kadastro sonucunda taşınmazın yüz ölçümünün azalması sonucunda malikin zarara uğratılması,

• Tapulu bir taşınmazın sonradan yapılan kadastro sırasında revizyon görmeyerek (yeni bir parsel numarası almayarak) malikin zarara uğratılması,

• Kadastro tespitine itiraz sonucunda taşınmazın bir kısmının orman/ mera, kışlak/yaylak/ çalılık vasfında olduğu ya da kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı gerekçesiyle mahkemece tescil harici bırakılarak malikin mülkiyet hakkının ihlali,

• Tapu Sicilinin Yanlış Tutulmasından doğan tazminat davaları.